Polityka prywatności

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (dalej: „Administrator”)

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka pod firmą: Allemen sp. z o.o. z siedzibą w Tychach 43-100, ul. Fabryczna 11, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000905415, NIP: 6462989592, Regon: 38917580900000.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat przetwarzanych danych osobowych, skontaktuj się z nami info@allemen.com

DANE OSOBOWE

Administrator przetwarza dane, które pozostawiasz jako użytkownik strony w celu skorzystania
z naszych usług. Mowa o wszelkich informacjach niezbędnych do skontaktowania się z Tobą np.
o imieniu i nazwisku,  adresie e-mail, numerze telefonu oraz wszelkie dane, które wpisujesz
w formularz kontaktowy. Ponadto, przetwarzamy również Twoje dane, które zostawiasz podczas poruszania się po naszej stronie internetowej tzw. pliki cookies.

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Administrator przetwarza dane osobowe osób fizycznych, jedynie wtedy gdy ma do tego podstawę prawną, w szczególności gdy przetwarzanie tych danych jest:

Na postawie dobrowolnie wyrażonej przez Ciebie zgody

(art. 6 ust 1 lit a) RODO )

 • Podjęcie działań przed zawarciem umowy na twoje żądanie (np. założenie konta Użytkownika serwisu);
 • W celu marketingu naszych Towarów i Usług oraz naszych klientów i partnerów (np. poprzez organizację konkursów i programów lojalnościowych);
 • Przekazywanie informacji o naszych produktach, usługach, promocjach  (np. umożliwienie zapisu do bazy newsletter)

 

Dokonywane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes

(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

 • Zarządzanie relacji z Klientami (np. program lojalnościowy, organizacja konkursów);
 • Umożliwienie swobodnego korzystania ze strony internetowej (stosowanie plików cookies, aby zapewnić bezpieczeństwo strony oraz spersonalizować stronę internetową do wymagań użytkownika);
 • Badania i statystyk w zakresie zachowania;
 • Zapewnienie skutecznej obsługi klienta (np. umożliwienie kontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego);
 • Dochodzenie i obrona przed roszczeniami.

 

Niezbędnych do przestrzegania naszych zobowiązań prawnych

(art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

 • Wykonanie obowiązków wynikających z przepisów księgowych i podatkowych, oraz związanych z prawem konsumenta.

 

Niezbędność wykonania umowy

(art. 6 ust. 1 lit b) RODO)

 • Realizacja umowy sprzedaży na odległość, oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH

Administrator przetwarza następujące kategorie danych:

Identyfikacyjne i kontaktowe

 • Imię i nazwisko,
 • Data urodzenia,
 • Adres dostawy,
 • Dane kontaktowe (tj. numer telefonu, adres e-mail).

Katalog danych różni się w zależności od usługi z której korzystasz, np.

 • tworząc konto w serwisie masz możliwość podania wszystkich ww. danych;
 • jeśli natomiast chcesz skorzystać z udostępnionego formularza kontaktowego, poprosimy Cię jedynie o podanie imienia i adresu e-mail, itp.

Transakcyjne potrzebne do realizacji zamówienia

 • Wybrane produkty,
 • Dostawa i adres rozliczeniowy,
 • Numer telefonu i adres e-mail,
 • Metoda płatności,
 • PESEL lub NIP (w przypadku żądania wystąpienia faktury)

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Pamiętaj, że dane które są przez nas wymagane i są niezbędne, abyśmy mogli przetwarzać Twoje dane w uzasadnionym celu  są zawsze oznaczone gwiazdką (*). Jeśli nie wypełnisz wymaganych pól, nie będziemy mieli możliwości odpowiedzieć na Twoje zgłoszenie.

CZAS PRZETWARZANIA

Twoje dane są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których zostały zgromadzone przez Administratora.

W szczególności, gdy utworzysz kontro online, Twoje dane są przechowywane przez cały okres wykorzystywania lub zamawiania produktów czy usług dostarczanych przez Administratora. Aby usunąć konto, należy:

 • Wysłać e-mail z żądaniem po adres: info@allemen.com

Jeśli nie dokonasz żadnego zakupu w serwisie w ciągu 5 lat, możemy uznać, że nie korzystasz już ze swojego konta i w takim przypadku może ono zostać przez nas usunięte.

W określonych przypadkach możemy przechowywać niektóre dane osobowe, nawet jeśli zdecydujesz się usunąć swoje konto, ze względu na obowiązek prawny lub wystąpienie jakiegokolwiek problemu
z Twoim kontem (np. ujemne saldo, nierozwiązane roszczenie czy spór). W takim przypadku dane osobowe wymagane do rozwiązania problemu lub sporu będą przechowywane tak długo jak długo trwa spór, z zachowaniem obowiązującego terminu przedawnienia tj. 3 lata.

Dane dotyczące zamówień Towarów i usług, konkursów lub programów lojalnościowych, będą przez nas przechowywane przez okres 5 lat od daty dostarczenia zamówienia.

Dane Klientów niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadającemu cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Klienta.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe na nasze zlecenie mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym, np. dostawcą usług IT, hostingodawcy, firmie świadczącej usługi kurierskie, firmie windykacyjnej itp.

W razie zaistniałej konieczności, Twoje dane na mocy obowiązującego prawa mogą zostać przekazane uprawnionym do tego organom.

Za Twoją zgodą, niektóre  dane mogą zostać przekazane przez nas, naszym partnerom strategicznym, którzy wspólnie z nami dostarczają nasze usługi. 

Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

PŁATNOŚCI

Podczas robienia zakupów w serwisie www.allemen.com płatność jest dokonywana za pośrednictwem bezpiecznego połączenia, co zapewnia, że nieuprawniona osoba trzecia nie będzie mogła uzyskać dostępu do informacji o płatności. Więcej na temat płatności.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Dostęp do treści danych

(art. 15 RODO)
Jesteś uprawniony/a do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii. Ponadto, przysługuje Ci prawo uzyskania informacji dotyczących w szczególności celu przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych, informacji o odbiorcach, planowanym okresie przechowywania Twoich danych oraz przysługujących Ci prawach.
Sprostowanie danych

(art. 16 RODO)
Jeśli Twoje dane, które przetwarzamy są nieprawidłowe, przysługuje Ci prawo żądania niezwłocznego sprostowania danych Ciebie dotyczących. Ponadto, w przypadku gdy posiadane przez nas dane są niekompletne, przysługuje Ci prawo żądania ich uzupełnienia.
Usunięcie danych

(art. 17 RODO)
Jeśli Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane bądź wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych, a jednocześnie nie zachodzą nasze nadrzędne, prawnie uzasadnione interesy, a także w sytuacji, gdy uznasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo żądania ich usunięcie w całości lub w części. Prawo to jednak nie dotyczy danych w zakresie, w jakim są niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony naszych roszczeń bądź wywiązania się przez nas z prawnego obowiązku ich przetwarzania lub przechowywania wynikającego z obowiązującego prawa,
Ograniczenie przetwarzania danych

(art. 18 RODO)
Jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat bądź przetwarzamy je bezpodstawnie lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo będą Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także w okresie poprzedzającym wniesienie przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych – przysługuje Ci prawo żądania, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania innych, uzgodnionych z Tobą działań. Pomimo skorzystania ze wskazanego powyżej prawa, możemy przetwarzać Twoje dane w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przysługujących nam roszczeń,
Wycofanie udzielonej zgody

(art. 7 ust. 3 RODO)
W każdej chwili masz prawo cofnąć udzieloną nam zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w zakresie w jakim Twoja zgoda była wymagana. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania

(art. 21 RODO)
W dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, o którym wyżej mowa, Spółka nie będzie mogła przetwarzać Twoich danych do realizacji ww. celu.
 

Możesz skorzystać z przysługujących Ci praw, kierując swoje żądanie na adres e-mail info@allemen.com Lub listownie na adres siedziby Administratora. Przed realizacją Twoich praw, mamy obowiązek zweryfikować osobę występującą z żądaniem, jako podmiot, którego dotyczą dane objęte wnioskiem.

Jednocześnie informujemy, że wskazane powyżej prawa nie są bezwzględne i nie znajdą zastosowania w każdym przypadku przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Wobec Twoich danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Twoje dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

INFORMACJE HANDLOWE – NEWSLETTER

Masz możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą mailową. Poprzez newsletter informujemy Cię o naszych najnowszych ofertach. Możesz w każdym czasie zrezygnować z newslettera, klikając w link zawarty w otrzymywanym newsletterze lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: info@allemen.com

COOKIES

Serwis używa plików „cookies”, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

1)       Dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

2)       Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach korzystania z naszej strony internetowej, mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

1)       Niezbędne.

2)       Funkcjonalne.

3)       Wydajnościowe.

4)       Służące bezpieczeństwu płatności.

Niektóre informacje, które zbieramy, mogą być publikowane w formie anonimowej, np. jako informacja o liczbie użytkowników w serwisie. Informacje o naszych klientach są ważną częścią naszej działalności i nie sprzedajemy ani nie udostępniamy tych informacji osobom nieupoważnionym.

Stosowane przez nas pliki "cookies" są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki „cookies” wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Zgoda na korzystanie z cookies.

Aby nasza strona internetowa mogła prawidłowo funkcjonować, korzystamy z cookies. Aby uzyskać Państwa ważną zgodę na wykorzystanie i przechowywanie cookies w przeglądarce, z której korzystają Państwo w celu uzyskania dostępu do naszej strony internetowej, oraz aby odpowiednio to udokumentować, korzystamy z platformy zarządzania zgodą: CookieFirst. Technologia ta jest dostarczana przez Digital Data Solutions BV, Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH, Amsterdam, Holandia. Strona internetowa: https://cookiefirst.com zwana dalej CookieFirst.

Po wejściu na naszą stronę internetową nawiązywane jest połączenie z serwerem CookieFirst, aby umożliwić nam uzyskanie od Państwa ważnej zgody na korzystanie z niektórych cookie. Następnie CookieFirst zapisuje w Państwa przeglądarce adres cookie, aby móc aktywować tylko te cookie, na które wyrazili Państwo zgodę i odpowiednio to udokumentować. Przetworzone dane są przechowywane do momentu upływu ustalonego wcześniej okresu przechowywania lub do momentu, w którym zażądają Państwo usunięcia danych. Niezależnie od powyższego mogą obowiązywać pewne obowiązkowe, ustawowe okresy przechowywania.

CookieFirst służy do uzyskania wymaganej prawem zgody na korzystanie z serwisu cookies. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR).

Umowa o przetwarzaniu danych

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych z CookieFirst. Jest to umowa wymagana przez prawo ochrony danych, która zapewnia, że dane osób odwiedzających naszą stronę internetową są przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z GDPR.

Pliki dziennika serwera

Nasza strona internetowa i CookieFirst automatycznie zbierają i przechowują informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Gromadzone są następujące dane:

 • Twój status zgody lub wycofanie zgody
 • Twój zanonimizowany adres IP
 • Informacje o Państwa przeglądarce
 • Informacje o Państwa urządzeniu
 • Data i godzina wizyty na naszej stronie internetowej
 • Adres url strony internetowej, na której zapisałeś lub zaktualizowałeś swoje preferencje dotyczące zgody
 • Przybliżona lokalizacja użytkownika, który zapisał swoje preferencje dotyczące zgody
 • Uniwersalny unikalny identyfikator (UUID) osoby odwiedzającej witrynę, która kliknęła baner cookie.
Niniejsza lista cookie została stworzona i aktualizowana przez CookieFirst - Consent Management Platform.