Reklamacje

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, konsument ma prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację należy złożyć:

elektronicznie

lub drogą pocztową

  • na adres: ul. Fabryczna 11, 43-100 Tychy.

Reklamowany towar należy wysłać na adres: ul. Fabryczna 11, 43-100 Tychy.

Przysługujące Tobie prawo

W związku z wadą możesz żądać:

  • Wymiany rzeczy na wolną od wad
  • Usunięcia wady

Lub złożyć oświadczenie o:

  • Obniżeniu ceny
  • Odstąpieniu od umowy

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu

Reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

Zwroty

Odstąpienie od umowy i zwrot na adres

Jeżeli jesteś Konsumentem przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: info@allemen.com lub drogą pocztową na adres: ul. Fabryczna 11, 43-100 Tychy. 

Zwracaną rzecz odeślij do nas niezwłocznie na adres: ul. Fabryczna 11, 43-100 Tychy, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

Dla umowy, w której wydajemy produkt, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik, dla treści cyfrowych - od dnia zawarcia umowy.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia odstąpienia od umowy przed jego upływem.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Zwrot nastąpi za pomocą przelewu bankowego na rachunek wskazany przez konsumenta.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:

  • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
    W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.